Thông báo kết quả chọn nhà thầu

Căn cứ Quyết định 367/QĐ-QT ngày 1 tháng 12 năm 2023 của trường Trung cấp nghề Quang Trung về việc phê duyệt hồ sơ E-HSMT, gói thầu mua sắm máy móc trang thiết bị phục vụ hoạt dộng tại trường Trung cấp nghề Quang Trung.
Trường Trung cấp nghề Quang Trung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: