GIỚI THIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUANG TRUNG

I. Mục tiêu:
Mục tiêu của Trường là đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn. Người học trình độ sơ cấp có năng lực thực hiện được các công việc đơn giản của một nghề. Người học trình độ trung cấp có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ sơ cấp và một số công việc có tính phức tạp của nghề, có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

II. Sứ mạng:
Trường TCN nghề Quang Trung là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, phù hợp với quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
Sứ mạng của Nhà trường: “Xây dựng môi trường học tập sáng tạo, linh hoạt, phát huy năng lực của người học và sự chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức và người lao động”.

III. Sơ đồ tổ chức: